Huisreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Algemene regels

 • Aanwijzingen van het personeel moet u altijd opvolgen.
 • Het is binnen de praktijk niet toegestaan om te roken.
 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.
 • In de praktijk is het goede gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk behoudt zicht het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Parkeert u uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw behandelaar gehaald bent, meldt u dit dan s.v.p. bij de receptie.
 • "Het Shockwave Centrum” stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Bij individuele training houdt u zich aan de trainingstijden.
 • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de behandelaar gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de behandelaar hebben gehouden.
 • Vanuit diverse opleidingen fysiotherapie begeleiden wij stagiaires. Mocht u er bezwaar tegen hebben behandeld te worden door een stagiaire, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Bij vragen, klachten of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de behandelaar, of vragen om een vertrouwenspersoon.
 • Vertrouwenspersonen binnen de praktijk zijn: John Derks en Evert Hoffmann.
 • Alle behandelaars die werken bij het Shockwave Centrum zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. 
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.

Betalingsvoorwaarden

Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, anders wordt er 75% van het behandeltarief bij u in rekening gebracht. (overmacht voorbehouden).

Het is raadzaam om uw verzekeringspolis zelf goed door te nemen over mogelijke vergoedingen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.

Betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, ontvangt u hiervoor een aanmaning. De betalingstermijn voor de aanmaning is 14 dagen. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven
onze website.

Privacy

Shockwave Centrum informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Shockwave Centrum verstrekken worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Fysio Centrum Beilen met persoonsgegevens omgaat.  Dit gebeurt bij het Shockwave Centrum Beilen bij de intake. Dan wordt nadrukkelijk gevraagd naar toestemming voor het gebruik van gegevens en dit wordt ook in het EPD vastgelegd.

De betrokkene wordt zo geïnformeerd over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Shockwave Centrum bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de taken. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
 • Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij Shockwave Centrum Beilen om dit te corrigeren;
 • Betrokkenen hebben het recht aan Shockwave Centrum  te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Shockwave Centrum zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden. Shockwave Centrum Beilen heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Shockwave Centrum Beilen laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Shockwave Centrum Beilen, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Shockwave Centrum Beilen aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; ras, geloofsovertuiging, interesses, gedrag of locatie.

Shockwave Centrum Beilen hanteert profilering via eigen vragenlijsten en vanuit de websites om zo de patiëntenpopulatie in kaart te brengen qua leeftijd, locatie/woonplaats en op welke wijze de patiënt bij Shockwave Centrum Beilen is terecht gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om big data te genereren en zo de zorg efficiënter en effectiever in te kunnen zetten.

De AVG geeft aan dat profilering niet is toegestaan tenzij deze valt onder de uitzonderingen. (Zie artikel 22.2). Shockwave Centrum Beilen gebruikt profilering omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke en na toestemming van de betrokkene.

Gegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De verzamelde gegevens door big data zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

In de vestiging van Shockwave Centrum Beilen zijn camera’s aanwezig.  Deze camera’s worden gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. De Lijnwoerd het pand, waarin ook Shockwave Centrum Beilen is gehuisvest, wordt gebruikt door verschillende zorgdisciplines op verschillende dagen en tijden. Voor de veiligheid van patiënt/cliënt en medewerkers zijn er in de algemene verkeersruimten op verschillende plekken in het gebouw camera’s geïnstalleerd.

Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. De inzet van camera’s is daarom aangegeven bij de ingang van het gebouw en wordt ook hier vermeld.